1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.iphbms.pl prowadzony jest przez firmę INFORMATYKA PARTNERSTWO HANDEL JACEK KULKA z siedzibą w Łomży (adres siedziby i adres do doręczeń: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża); NIP: 7181662256; REGON 300739948; adres poczty elektronicznej: kontakt@iphbms.pl.

1.2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. Polityka prywatności opublikowana na stronie Sklepu Internetowego wskazuje dane osobowe w zakresie o jej oparciu. Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść, prawo do aktualizacji i poprawiania oraz ich usunięcia.

1.3. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KLIENT INDYWIDUALNY - osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznaczone według indywidualnej nazwy (login) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są te dane oraz zawiera informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

NEWSLETTER – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną świadczona przez Usługodawcę, która umożliwia automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępny towar lub usługa w Sklepie Internetowym będącym rezultatem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.iphbms.pl.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – INFORMATYKA PARTNERSTWO HANDEL JACEK KULKA z siedzibą w Łomży (adres siedziby i adres do doręczeń: Aleja Marszała Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża); NIP: 7181662256; REGON 300739948; adres poczty elektronicznej: kontakt@iphbms.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – dostępne jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: login, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Gdy Usługobiorca nie jest konsumentem musi podać nazwę firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest bez dodatkowych opłat przez czas nieograniczony. Usługobiorca, w każdej chwili i bez podania przyczyny, ma możliwość usunięcia Konta poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@iphbms.pl lub też pisemnie na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków. Pierwszy - po wypełnieniu Formularza Zamówienia. Drugi - po kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Potwierdź zakup”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Gdy Usługobiorca nie jest konsumentem musi podać nazwę firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest bez dodatkowych opłat, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub wcześniejszego zaprzestania Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z niego następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne informacje i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na tę Usługę Elektroniczną można się również zapisać za pośrednictwem odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest bez dodatkowych opłat przez czas nieograniczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@iphbms.pl lub też pisemnie na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 80.0 i wyższej, Edge w wersji 85.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest użytkować ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami wyszczególniając poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest rzetelnie wprowadzać dane zgodne ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2. pisemnie na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@iphbms.pl;

2.4.4. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta po zalogowaniu.

2.4.5. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą rozpoczyna się po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia przez Formularz Zamówień w Sklepie Internetowym według pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego ustalana jest w euro (EUR) i przeliczana według zmiennego kursu NBP na polskie złote (PLN) i zawiera podatki. Cena aktualizowana jest raz na dzień. Końcowa cena Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz informacje dotyczące pozostałych kosztów, jest prezentowana Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w chwili wyrażenia przez Klienta zamiaru związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura wiążąca Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym wprowadzona przy udziale Formularza Zamówień:

3.3.1. Nawiązanie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Sprzedawca po otrzymaniu Zamówienia natychmiast potwierdza jego otrzymanie. Przyjmuje Zamówienie do realizacji po czym następuje wysłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany wcześniej adres poczty elektronicznej Klienta. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”.

4.1.1.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.1.1.1. PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, kapitał zakładowy: 4 500 000 zł, wpłacony w całości , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, warunkiem może być informacja zawarta na Umowie Sprzedaży. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.3. Sprzedawca umożliwia Klientowi poniższe sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Przesyłka kurierska

5.3.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 120 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 120 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku realizacji przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 120 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 120 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku realizacji przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawą i zakresem odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jest sytuacja, w której sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca zobligowany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujące sposoby:

6.3.1. pisemnie na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@iphbms.pl;

6.3.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta po zalogowaniu (https://www.iphbms.pl)

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6.5. Sprzedawca podejmie się reklamacji Klienta, najpóźniej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w podanym terminie oznacza, że Sprzedawca uwzględnił reklamację.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt poprzez kuriera wskazanego przez Sprzedawcę wadliwy na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem albo Klientem Indywidualnym z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Pozasądowe sposoby dla Klienta będącego konsumentem do rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wymienione są w poniższych możliwościach:

7.2.1. Klient ma prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie konfliktu wynikającego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich opisuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214) oraz z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823).

7.2.2. Klient ma prawo do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o zainicjowanie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia konfliktu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia konfliktu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email sekretariat@konsumenci.org .

7.3 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania konfliktów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia konfliktu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1. Konsument albo Klient Indywidualny, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do wycofania się od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. W celu zachowania terminu powinno się wysłać oświadczenie przed upływem 14 dni kalendarzowych. Oświadczenie o wycofaniu się od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@iphbms.pl;

8.2. Przykładowy wzór formularza wycofania się od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

8.3. Bieg terminu do wycofania się od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobligowany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu we własność przez Konsumenta albo Klienta Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są przekazywane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia we własność ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym przekazywaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia we własność pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Klienta Indywidualnego o wycofaniu się od umowy, zwrócenia mu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy Produktu (prócz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca zwraca koszty zapłaty używając takiego samego sposobu płatności jakiego użył nabywca, chyba że Konsument albo Klient Indywidualny wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, w których nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku niezaoferowania odbioru Produktu osobie przez Sprzedawcę od Konsumenta albo Klienta Indywidualnego, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu od nabywcy.

8.6. Konsument albo Klient Indywidualny zobligowany jest do niezwłocznego, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym wycofał się od umowy, zwrócenia Produktu Sprzedawcy lub przekazania go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Aby zachować termin wystarczy odesłać Produktu przed jego upływem. Konsumenta albo Klienta Indywidualnego może zwrócić Produkt na adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża.

8.7. Konsument albo Klient Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zaniżenie wartości Produktu spowodowanym wykroczeniem koniecznym do stwierdzenia uwag, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z wycofaniem się przez Konsumenta albo Klienta Indywidualnego od umowy, które zobligowany jest ponieść nabywca:

8.8.1. Jeżeli Konsument albo Klient Indywidualny wybrał inną formę dostawy Produktu niż najtańszą zwykłą formę dostawy dostępną w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobligowany do zwrotu nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument albo Klient Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta albo Klienta Indywidualnego – rozpoczęło się przed końcem terminu do wycofania się od umowy, nabywca, który realizuje prawo wycofania się od umowy po przekazaniu takiego żądania, jest zobligowany do zapłaty za świadczenia spełnione do momentu wycofania się od umowy. Kwotę zapłaty wylicza się równorzędnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie kwoty. Jeżeli kwota jest nadmierna, podstawą obliczenia jej jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo wycofania się od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi albo Klientowi Indywidualnemu w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, w przypadku gdy Sprzedawca wykonał pełną usługę za świadomą zgodą Konsumenta albo Klienta Indywidualnego, który zapoznał się z informacją przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia tej usługi przez Sprzedawcę wyzbywa się prawa do wycofania się od umowy; (2) w której kwota zależy od płynności na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie posiada kontroli, i które mogą wystąpić w każdym momencie, nawet przed upływem terminu do wycofania się od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według projektu nabywcy lub służący zaspokojeniu jego osobistych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić biorąc pod uwagę ochronę zdrowia lub z uwag higienicznych, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swoją budowę, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której Konsument albo Klient Indywidualny konkretnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania nagłej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca ma możliwość świadczenia dodatkowo innych usług niż te, których wykonania Konsument albo Klient Indywidualny żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo wycofania się od umowy przysługuje Konsumentowi albo Klientowi Indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe przekazane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało otwarte po dostarczeniu; (9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (10) zawartej w drodze aukcji publicznej; (11) o przekazanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta albo Klienta Indywidualnego przed upływem terminu do wycofania się od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa wycofania się od umowy.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami albo Klientami Indywidualnymi.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo wycofania się od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem albo Klientem Indywidualnym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Wycofanie się od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania powodu i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem albo Klientem Indywidualnym żadnych postulatów w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W momencie wydania przez Sprzedawcę Produktu dostawcy przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem albo Klientem Indywidualnym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go przez dostawcę aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w dostawie przesyłki.

9.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem dostawcy Klient nie będący Konsumentem albo Klientem Indywidualnym jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w formie przyjętej przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie dostawy nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobligowany jest dokonać wszelkich czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności dostawcy.

9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem albo Klientem Indywidualnym zostaje wyłączona.

9.6. W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentem albo Klientem Indywidualnym Usługodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczeniu Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn przesłanych Usługobiorcy w stosownym oświadczeniu.

9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem albo Klientem Indywidualnym, nieważne na jaką podstawę prawną, jest ograniczona (roszczenia pojedyncze jak również w sumie) do wartości zapłaconej ceny dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem albo Klientem Indywidualnym jedynie za typowe szkody przypuszczalne z chwilą zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem albo Klientem Indywidualnym.

9.8. Wszelkie konflikty powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem albo Klientem Indywidualnym zostają przekazane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu; zmiana adresu siedziby.

10.2.2. W przypadku nawiązania na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin zobowiązuje Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o występujących zmianach i nie wycofał się z umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu była spowodowana wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub zwiększeniem obecnych Usługobiorca będący nabywcą ma prawo do wycofania się od umowy.

10.2.3. W przypadku nawiązania na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym cechach niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami albo Klientami Indywidualnymi poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, przede wszystkim zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.