Audyt dostępności cyfrowej 40 WCAG 2.2
search
 • Audyt dostępności cyfrowej 40 WCAG 2.2
 • Audyt dostępności cyfrowej 40 WCAG 2.2

Audyt dostępności cyfrowej 40 WCAG 2.2

7 380,00 zł
Brutto

Cena netto: 6000 zł

Cena brutto: 7380 zł 

Czas realizacji usługi do 14 dni od zakupu. Pakiet zawiera audyt strony internetowej zawierającej do 20-40 zakładek.

Ilość
Dostępne z magazynu

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Czym jest Audyt dostępności cyfrowej ?

Jest kompleksowym badaniem stron i serwisów internetowych, a także aplikacji mobilnych, pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Kto może przeprowadzić audyt?

Według rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 roku do ustawy o cyberbezpieczeństwie z 12 października 2018 roku audyt może przeprowadzić podmiot posiadający ważny certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób;

Firma Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka jako jedyna firma działająca na terenie miasta Łomża posiada certyfikat zgodności z normą ISO/IEC 27001:2013 w zakresie Audytu Dostępności Cyfrowej posiada szeroką wiedzę zarówno w kwestii dostępności, jak i najlepszych praktyk i technologii tworzenia serwisów internetowych i aplikacji.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. w art. 1 w DZ. U. 2019 poz 848 określa:

 1. wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

 2. wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji,

 3. kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy,

 4. zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej,

 5. postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Kto jest zobowiązany do stosowania się według ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r?

 1. jednostki sektora finansów publicznych,

 2. państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

 3. osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:

 1. finansują je w ponad 50% lub

 2. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

 3. sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub,

 4. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

 1. związki podmiotów, o których mowa w pkt 1-3,

 2. organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Ustawa musi być przestrzegana na każdej stronie internetowej i w każdej aplikacji mobilnej, która należy do takiego podmiotu publicznego.

Istotne daty związane z audytem dostępności cyfrowej.

Wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych (według ustawy) mają już obowiązek być dostępni cyfrowo. Ostateczny termin dostosowania upłynął 23 września 2020 r. W związku z tym wszystkie

Każdego roku, do dnia 31 marca oraz po każdej przebudowie lub aktualizacji serwisu www czy aplikacji, która może mieć wpływ na jej dostępność należy sporządzić deklarację dostępności.

Czy wewnętrzne strony (np. intranet) i aplikacje też muszą być dostępne cyfrowo?

Ustawa dotyczy wszystkich treści wyświetlanych w przeglądarka internetowych.

Jeśli intranet lub ekstranet są wyświetlają się w przeglądarce ustawa ich dotyczy, jeśli są oddzielnym programem – nie dotyczy.

Wszystkie informacje i materiały zamieszczane przez Państwa na takiej platformie jak BIP muszą być dostępne cyfrowo lub muszą być równolegle opublikowane w formie dostępnej cyfrowo na stronie internetowej Państwa podmiotu.

Czy artykuł powstały po 23 września 2019 r., ale już nieaktualny (dotyczy zakończonych działań) musi być dostosowany?

Każda artykuł, który powstał po 23 września 2019 r. musi być dostępny cyfrowo. Nawet jeśli dotyczy spraw już zakończonych czy nieaktualnych.

Czy tłumacz języka migowego może zastąpić napisy w filmie?

Nie. Z napisów korzystają osoby słabosłyszące lub te, które straciły słuch, ale znają język polski. Tłumacz języka migowego to rozwiązanie dla Głuchych – osób, które nie słyszą od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa i język polski jest dla nich językiem obcym.

Napisy rozszerzone są obowiązkowe w filmach ze ścieżką dźwiękową (wynika to z ustawy). Tłumaczenie na język migowy nie jest obowiązkowe, ale warto je stosować, dla zapewnienia pełnej dostępności filmu.

Czy można traktować np. skany maszynopisu jako dokument archiwalny i niedostosowywać ich?

Nie, bo obowiązujący dokument nigdy nie jest archiwalny. Dokumenty, które są podstawą działania podmiotu publicznego powinny być zawsze dostępne.

Czy dokumenty wewnętrzne, zamieszczone na stronie intranetowej, muszą być dostępne cyfrowo skoro ich odbiorcami są tylko pracownicy instytucji?

Tak, strony intranetowe i ich zawartość, w tym dokumenty, podlegają ustawie w takim samym stopniu jak strony internetowe.

Nawet jeśli osoby z niepełnosprawnościami nie pracują w tym momencie w danej instytucji, to nie znaczy, że nie zawsze tak będzie. Ustawy o dostępności powstały między innymi po to, by przygotować i otworzyć podmioty publiczne na zatrudnianie takich osób.

Według art. 19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w art. 1 w DZ. U. 2019 poz 848:

 1. Kary pieniężne podlegają podmioty publiczne, które:

 1. w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, wysokość kary pieniężnej wynosi do 10 000,00 złotych,

 2. nie sporządza inie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w deklaracji dostępności elementów wskazanych wart.10 ust.3–5; wysokość kary pieniężnej wynosi do 5 000,00 złotych,

 3. nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa wart.8 ust.2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa wart.8 ust.2 pkt 2. wysokość kary pieniężnej wynosi do 5 000,00 złotych,

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z propozycją wykonania przez nas oferty na przeprowadzenie audytu zgodności stron internetowych z WCAG 2.1 oraz zgodności wymogów dostępności strony internetowej. Audyt przeprowadzany jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Audyt obejmuje:

 1. sprawdzenie spełnienia deklaracji dostępności, m.in.:

 1. dedykowanej funkcjonalności sterującej tekstem na stronie wprowadzonej w WCAG 2.1 na poziomie AA;

 2. maksymalnej optymalizacji treści pod kątem redakcyjnym;

 3. wykorzystanie odpowiednich znaczników HTML przy redakcji treści;

 4. czy wszystkie pliki są w pełni dostępne cyfrowo.

Raport po audycie.

Wynikiem audytu będzie dostarczony przez Wykonawcę raport z badania. Raport będzie zawierał przynajmniej:

 • opis zidentyfikowanych barier,

 • opis zaleceń oraz wnioski i wskazania dotyczące poprawy w zakresie dostępności cyfrowej,

 • wskazanie sposobu usunięcia wykrytych niezgodności.

  Raport zostanie dostarczony Zamawiającemu:

 • w wersji papierowej,

 • w wersji elektronicznej (PDF).

WCAG 2.2 - co nowego

W nowej wersji standardu WCAG 2.2 pojawiło się 9 nowych kryteriów sukcesu. Przy czym na poziomie A i AA obowiązujących przez polskie prawo jest 8 z nich.

2.4.11 Wygląd fokusa (minimalny) (poziom AA) - fokus musi wyróżniać się z tła kontrastem na poziomie 3:1 grubość linii co najmniej 1 piksel.

2.4.12 Wygląd fokusa (rozszerzony) (poziom AAA - nie dotyczy polskiej ustawy) - kontrast fokusa i tła na poziomie 4.5:1, minimalna grubość linii fokusa do 2 piksele.

2.4.13 numerowane punkty odniesienia - bez względu na stopień powiększenia tekstu na stronie numeracja stron musi się zgadzać, jeśli znajduję się do niej odniesienia na stronie.

2.5.7 Ruch przeciągania (pozioma AA) - jeśli funkcjonalność strony wykorzystuje przeciąganie to należy zapewnić alternatywę w postaci kliknięcia (tapnięcia)

2.5.8 Wielkość celu (minimalna) (poziom AA) - wszystkie elementy klikalne muszą mieć co najmniej wielkość 44 x 44 pikseli.

3.2.6 Pomoc kontekstowa (poziom A) - opcja pomocy musi być łatwo dostępna na stronie.

3.2.7 Widoczne kontrolki (poziom AA) - elementy strony powinny być stale widoczne i nie powinny znikać w trakcie używania strony.

3.3.7 Dostępne uwierzytelnianie (poziom A) - musi istnieć alternatywny sposób uwierzytelniania, który nie wymaga testu poznawczego (captcha typu rozwiązywanie równań, wskazywanie elementów)

3.3.8 Nadmiarowość wprowadzania (poziom A) - informacje wcześniej wprowadzone przez użytkownika, które muszą zostać wprowadzone ponownie w tym samym procesie i w tej samej sesji użytkownika powinny być automatycznie uzupełniane.

0080000000002
1000 Przedmioty

Opis

Zgodność z normą:
ISO/IEC 27001:2013

Specyficzne kody

EAN13
0080000000002

Zobacz także

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.